Przetarg na wykonanie dodatkowych miejsc postojowych i i montaż blokad parkingowych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ”Chemik” ul. Chorwacka 45,  51-107 Wrocław ogłasza przetarg nieograniczony na poniższe prace:

  1. Wykonanie miejsc postojowych, dla aut osobowych, zlokalizowanych przy ul. Chorwackiej 24, ul. Bezpiecznej 36, Jugosłowiańskiej 113    (20 szt.)
  2. Dostarczenie i montaż blokad parkingowych w ilości 80 szt.  wg wskazań zamawiającego

 Oferty należy składać w zamkniętych i oznaczonych kopertach w  Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik” ul. Chorwacka 45 do dnia  30.04.2024r. do godz.14°°.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8.05.2024r.o godz. 10°°.

Wpłata wadium do 25.04.2024

Czas realizacji zadań do 15 lipca 2024 r.

O wynikach przetargu Spółdzielnia powiadomi oferentów pisemnie.

Szczegółowych informacji udziela Dział Techniczny Spółdzielni

tel. 71/798 – 50 – 51, 71/798-50-53

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub unieważnienie przetargu bez podania przyczyny.