INFORMACJA W ZWIĄZKU Z OBOWIĄZYWANIEM RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA dla lokatorów Spółdzielni i ich rodzin.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że: 

  1. Administratorem danych osobowych (podmiotem przetwarzającym dane osobowe) jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” z siedzibą we Wrocławiu 51-107 przy ul. Chorwackiej 45.
  2. Dane członków Spółdzielni jak i osób niebędących członkami Spółdzielni a zamieszkujący w jej zasobach, przetwarzane będą w celach realizacji zadań, obowiązków i uprawnień określonych w Statucie oraz regulaminach Spółdzielni, a także powszechnie obowiązujących przepisach prawa a związanycH z prowadzeniem działalności zarządzania i administrowania nieruchomościami.
  3. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów, którzy wskażą podstawę prawną i interes prawny oraz podmiotów świadczących na rzecz Spółdzielni usługi na podstawie zawartych umów i umów o powierzenie danych.
  4. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz dochodzenia lub obrony roszczeń.
  5. Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich prostowania, prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7. Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa żadnych zautomatyzowanych form przetwarzania danych osobowych, w tym będących wynikiem profilowania.
  8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
  9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i niezbędnym do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
  10. Informacje zawarte w klauzuli mają zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.

Niniejszy dokument przedstawiony jest jedynie w celach informacyjnych, nie jest wymagane od Państwa żadne działanie lub kontakt.

WAŻNE RODO!

W związku z koniecznością uzyskania ZGODY na przetwarzanie danych osobowych prosimy o wypełnienie i dostarczenie przesłanych deklaracji na adres Spółdzielni.

Brak ww. dokumentu skutkować będzie koniecznością usunięcia Państwa danych tj. nr telefonów, adresu do korespondencji czy adresu e-mail, co może utrudnić kontakt w sytuacjach awaryjnych, a korespondencja będzie kierowana wyłącznie na adres lokalu, do którego posiadacie Państwo tytuł własności.